picture

Eva Bernadet – advokátka, zakladatelka a majitelka společnosti

Eva Bernadet se již od studií zaměřuje ve své praxi na pracovní právo a zaměstnanost, a to včetně pracovněprávních litigací a negociací. Mezi její klienty vždy patřily přední české i zahraniční společnosti, výrobní podniky i bankovní a finanční instituce.

 • Eva Bernadet úspěšně zastupuje klienty v průlomových řízeních před soudy, správními orgány, úřady a v arbitrážních řízeních, a pracuje také na specializovaných právních auditech.
 • Kromě rodné češtiny hovoří Eva Bernadet plynně francouzsky a anglicky, a v těchto jazycích logicky poskytuje i právní poradenství.
 • Je autorkou odborných článků zabývajících se především problematikou komplexních HR projektů, jak v českých, tak i v mezinárodních publikacích.
 • Eva dlouhodobě a úspěšně realizuje rovněž přednáškovou činnost. Je dlouholetým externím lektorem Francouzsko-české obchodní komory; v lektorské oblasti spolupracovala například se společnostmi ECONOMIA či ENS de Cachan.
 • Eva je členkou Francouzsko-české obchodní komory.

cabinet@bernadet.cz

 

CABINET BERNADET s.r.o., advokátní kancelář - specialisté na pracovní právo

Úspěšná expanze vysoce specializovaných právních služeb našim klientům si vyžádala po 4,5 letech transformaci našeho podnikání na obchodní společnost.

Pracovní právo školení 2016

Advokátní kancelář CABINET BERNADET s.r.o., tedy byla založena v květnu roku 2013 s vizí vycházet i nadále maximálně vstříc potřebám a požadavkům naší náročné klientely, avšak zachovat si v maximální možní míře osobní, praktický a přitom současně inovativní přístup ke svěřeným kauzám.

V nepřehledném množství právních specialistů na českém trhu si naši klienti cení na naší dlouholeté spolupráci dle jejich slov zejména:

 • pozitivní energie, kterou věnujeme všem klientským záležitostem
 • profesionality spolupráce, bez ohledu na konkrétní okolnosti kauz
 • invence a novátorských řešení jinak rigidních oblastí práva
 • reaktivity v řešení klientských požadavků
 • spolehlivosti v rámci mnohaleté spolupráce
 • realistického a současně pragmatického řešení kauz
 • propojení právního, avšak současně i lidského přístupu v oblasti HR
Next page

Proč zvolit nás?

Soudní kauzy, které naše kancelář dlouhodobě a úspěšně vede, se staly v mnohých oblastech pracovního práva průlomovými v České republice.

Kontinuální odborné disputace se soudci nám pak umožňují získat pro naše klienty praktické poznatky ze soudních kauz, které mají jednoznačně pozitivní vliv na praxi našich klientů i na řešení jejich aktuálních potřeb.

Zaměření na pracovní právo

Cíleně jsme si vydobyli a udrželi na českém trhu postavení pracovněprávních specialistů, což nám umožňuje mimo jiné luxus systematického vzdělávání v této oblasti, a současně čerpání detailních a především vlastních zkušeností ze všech oblastí pracovního práva.

 • Pracovní právo a zaměstnanost
 • Korporační právo
 • Civilní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
Next page

...jednání s odbory, mediace

Mediace, zastupování v pracovněprávních sporech a arbitrážních řízeních, jednání s odbory:

 • Negociace se zaměstnanci, manažery
 • Negociace s odborovými organizacemi
 • Zastupování zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech u českých soudů
 • Zastupování vrcholových zaměstnanců v pracovněprávních sporech u českých soudů
 • Zastupování v trestních řízeních, včetně přípravných fází z oblasti zaměstnanosti a korporátní oblasti
 • Zastupování v rozhodčích řízeních
 • Intervence v případě stávky, výluky
 • Intervence v případě hromadných propouštění či propouštění zaměstnanců

Zastupování v řízení před správními orgány a úřady:

 • Zastupování v řízení před úřady práce, inspektoráty práce
 • Zastupování v řízení před Úřadem na ochranu osobních údajů
 • Zastupování ve správních řízeních

cabinet@bernadet.cz

Soudní spory, rozhodčí řízení

Na rozdíl od našich konkurentů se věnujeme soudním sporům systematicky a vedeme v České republice často průlomové spory, často i u nejvyššího soudu ČR a ústavního soudu ČR.

Soudní spory mají pro naše klienty nedocenitelný praktický význam - dle principů civilního procesu od 1.1. 2014 se soudní rozhodnutí považují za významý pramen práva a budeme je tedy moci využívat při přípravě a projednávání obdobných kauz.

Diskuze se soudci - zejména vyšších instancí - nám poskytují velmi podrobné a specifické know-how a praktický návod na prevenci soudních sporů u našich klientů, ale i na úspěšnost nevyhnutelných soudních kauz.

Jsme tedy připraveni pomoci Vám zejména při:

 • Přípravě procesů a dokumentace jako prevence soudních sporů
 • Zastoupení Vaší společnosti či Vašich top manažerů v pracovněprávních či trestněprávních sporech
 • Sjednávání soudních smírů i mimosoudních narovnání
 • Negociacích s protistranami
 • Expertních posouzeních již probíhajících soudních sporů
 • Seznámení Vaší společnosti s nejzásadnějšími soudními rozhodnutími, které budou mít vliv na Vaše kauzy, procesy i postupy
Next page

...jsme autoři pracovněprávních projektů

 • Nové právní vymezení zaměstnavatele – rodinný závod, účast na řízení závodu, podíly na zisku
 • Smlouvy a dohody dle nového občanského zákoníku v pracovněprávní oblasti
 • Řešení zastřených pracovněprávních vztahů, práce načerno, Švarcův systém
 • Náhrada škod dle nového občanského zákoníku ve vztahu k zákoníku práce, odpovědnost zaměstnanců
 • Právní řešení ekonomických potíží zaměstnavatele
 • Skončení pracovních poměrů, nové výpovědní důvody a neplatnost výpovědi

Naše kancelář je hrdým autorem některých inovativních projektů v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti.

 

cabinet@bernadet.czcabinet@bernadet.cz

Pracovní právo

V rámci odborné praxe naší kanceláře Vám rádi poskytneme součinnost a oporu zejména v následujících oblastech pracovního práva a zaměstnanosti:

 • Legislativní aktuality českého pracovního práva
 • Občanský zákoník v pracovněprávních vztazích
 • Pracovněprávní zásady dle nového občanského zákoníku
 • Novinky týkající se právního jednání za zaměstnavatele, plných mocí
 • Principy sjednání práv zaměstnanců
 • Změny týkající se vnitřních předpisů a kolektivních smluv
 • Inovativní benefity zaměstnanců
 • Dobré mravy a obchodní zvyklosti – jejich vliv na pracovněprávní vztahy
Next page

...manažerské smlouvy a další.

Jsme schopni efektivně Vám poradit například při:

 • Vypracování nových manažerských smluv, které se budou řídit civilním kodexem i zákonem o obchodních korporacích
 • Vypracování tzv. pověření obchodním vedením
 • Návrhu smluv o výkonu funkcí statutárních orgánů Vaší společnosti, které jsou současně pověřeny obchodním vedením Vaší společnosti
 • Návrhu interních Zásad vedení společnosti dle české rekodifikaci
 • Zajištění omezení odpovědnosti při souběhu výkonu funkcí
 • Tzv. Directors and Officers pojištění statutárních orgánů
 • Nastavení efektivního odměňování při souběhu funkcí
 • Vypracování korporátních pravidel schvalování celkového odměňování při souběhu funkcí

cabinet@bernadet.czcabinet@bernadet.cz

Korporátní právo

V moderním pracovněprávním prostředí dochází k přirozenému propojení pracovního práva s právem korporátním.

Díky našim hlubokým zkušenostem jsme schopni asistovat Vám rovněž v přesahu HR oblasti do obchodněprávní oblasti.

Řešíme dlouhodobě v soudních kauzách tzv. souběh funkcí statutárních orgánů a vedení obchodní společností

 

 

Next page

 • HOSPODÁŘSKÉ NOVINY (IHNED) interview on-line Advokátka Eva Bernadet online o pracovněprávních vztazích a související legislativě 
   
 • HOSPODÁŘSKÉ NOVINY Češi často nedodržují konkurenční doložky, interview
   
 • PRÁCE, MZDA., HR Management Prvních 14 dní nemoci proplatí lidem firma

cabinet@bernadet.cz

Publikace

S ohledem na naši expertizu jsme často žádání jako autoři odborných publikací v pracovněprávní oblasti. Mezi stěžejní publikační činnost patří například naše spolupráce s deníkem PRÁVO, HOSPODÁŘSKÉ NOVINY či PRÁCE A MZDA.

 • PRÁVO, Dnes Neplatné propouštění – vleklý spor může podnik zruinovat
   
 • PLC CROSSBORDER HANDBOOK Outsourcing v ČR – právní úprava korporátní a pracovněprávní
Next page

...nejen pracovní právo.

Obsahy a cíle seminářů jsou pouze orientační a jsou vždy upraveny na míru, dle konkrétní analýzy aktuálních potřeb a požadavků klientů.

Semináře jsou interaktivní – tj. jejich nedílnou součástí je rovněž práce s konkrétními, vybranými dokumenty, které klient ve své praxi reálně používá, a jejich revize přímo s právním expertem. Klient tak aplikuje ihned své poznatky v praxi, a získává současně vlastní, revidovanou dokumentaci.

Místo konání: v sídle klienta nebo v zasedací místnosti v sídle naší kanceláře, Ovocný trh 11, Praha 1.

Doporučený počet osob: zcela v závislosti na potřebách klienta, a dle kapacity našich zasedacích místností.

Jazyk: ČJ, FJ nebo AJ. Semináře je možno realizovat rovněž komparativní metodou (porovnáním české a evropské legislativy nebo například české a francouzské legislativy, což umožní rychlejší orientaci zahraničních manažerů)

Odborný lektor: Eva BERNADET, osobně.

cabinet@bernadet.czcabinet@bernadet.cz

Semináře a školení na míru

Naší klienti si velice oblíbili tzv. semináře a školení na míru, které realizujeme zcela dle jejich potřeb a přání, a to jak v naší kanceláři, tak i v sídle klientů či v jejich školících zařízeních.

Níže uvádíme jen příklady nejúspěšnějších lektorských akcí z poslední doby.

TÉMATA SEMINÁŘŮ:

 1. Návrat zaměstnanců z mateřské a rodičovské dovolené – pravidla, dokumenty
 2. Ukončování pracovních poměrů – procesy, postupy, dokumentace
 3. Optimalizace personálních nákladů, odměňování zaměstnanců, benefity
 4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání, prevence, řešení, dokumentace
 5. BOZP pro výrobní podniky
 6. Kolektivní smlouvy, práva a povinnosti odborových organizací
 7. Mezinárodní mobilita v rámci EU
 8. Souběh funkce statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance (smlouvy, doložky, odměňování)
 9. Transfery zaměstnanců, outsourcing, outplacement
 10. Kontroly úřadu práce, inspektorátu práce, proces, sankce
Next page

Reference

Naše kancelář dlouhodobě a úspěšně spolupracuje především s korporátní klientelou, nicméně zastupujeme rovněž top managery společností.

Reference Vám poskytneme na vyžádání.

Next page

Bernadet

Kontakt

CABINET BERNADET s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:
Ovocný trh 572/11
110 00, Praha 1, Staré Město

Kontakt:
cabinet@bernadet.cz

Zapsal:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 211930

Zapsána:
IČ: 017 97 255
DIČ: CZ 017 97 255

Next page

Soudní kauzy, které naše kancelář dlouhodobě a úspěšně vede, se staly v mnohých oblastech pracovního práva průlomovými v České republice. Kontinuální odborné disputace se soudci nám pak umožňují získat pro naše klienty praktické poznatky ze soudních kauz, které mají jednoznačně pozitivní vliv na praxi našich klientů i na řešení jejich aktuálních potřeb.

Konečně naším cílem je zachování minimalistického a přitom prémiového pojetí kanceláře, tj. chceme pracovat i nadále s minimalistickým týmem, neboť jen tak budeme moci zachovat i nadále vysoce osobní, a současně rozumný přístup ke všem klientům i kauzám.

cabinet@bernadet.cz

Více o nás

Moderní advokacii chápeme v naší kanceláři jako propojení detailní, a přitom stále aktualizované znalosti českého i evropského právního prostředí, se schopností analyticky, věcně a srozumitelně pomáhat klientovi při řešení jeho potřeb.

Cíleně jsme si vydobyli a udrželi na českém trhu postavení pracovněprávních specialistů, což nám umožňuje mimo jiné luxus systematického vzdělávání v této oblasti, a současně čerpání detailních a především vlastních zkušeností ze všech oblastí pracovního práva.

Next page

 • Povinností a práv  zaměstnavatele ve vztahu k odborové organizaci
 • Zakládání odborových organizací, voleb
 • Převodů kolektivních smluv na jiné zaměstnavatele v rámci outsourcingu

JSME SCHOPNI IDENTIFIKOVAT, ZDA NOVĚ VZNIKLÁ ODBOROVÁ ORGANIZACE PŮSOBÍ U VAŠÍ SPOLEČNOSTI PLATNĚ.

JSME ROVNĚŽ PŘIPRAVENI POMOCI VÁM VE SPORECH PŘI PROPOUŠTĚNÍ ČLENŮ VÝBORŮ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ, VČETNĚ SOUDNÍCH KAUZ.

V DOBĚ POKRAČUJÍCÍ RECESE V NĚKTERÝCH OBORECH, A NAOPAK EXPANZE V JINÝCH OBLASTECH VAŠEHO PODNIKÁNÍ, VÁM PORADÍME JAK ÚČINNĚ A EFEKTIVNĚ RESTRUKTURALIZOVAT VAŠE SPOLEČNOSTI.

V rámci procesu restrukturalizace Vám můžeme asistovat například u:

 • Hromadných propouštění
 • Organizačních změn realizovaných tak, aby nedošlo k hromadnému propouštění
 • Outplacementu i Outsourcingu lidských zdrojů
 • Redukce agenturních zaměstnanců
 • Převádění zaměstnanců na jinou práci
 • Přemístění zaměstnavatele
 • Zrušení zaměstnavatele či jeho části, konkursu, likvidace
 • Nadbytečnosti zaměstnanců
 • Efektivních a právních metod snižování personálních nákladů

Co se týče agenturní zaměstnávání, zajišťujeme například:

 • Změny v agenturním zaměstnávání
 • Práva a povinnosti agentury práce a zaměstnavatele
 • Odpovědnost za škodu způsobenou agenturním zaměstnancem
 • Získání povolení ke zprostředkování zaměstnanců
 • Rámcové smlouvy o dočasném přidělování mezi agenturou práce a uživatelem
 • Tripartitní a bilaterální smlouvy o dočasném přidělování zaměstnanců v EU
 • Podmínky srovnatelných zaměstnanců
 • Zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zdanění agenturních zaměstnanců

POMŮŽEME VÁM SESTAVIT SROZUMITELNÉ A SOUČASNĚ PRAKTICKÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY A SMĚRNICE

Při přípravě těchto dokumentů samozřejmě zohledníme rekodifikaci českého civilního práva od 1.1.2014, například při:

 • Vytvoření a úpravě pracovního řádu
 • Vytvoření a úpravě mzdového řádu
 • Vytvoření a úpravě vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • Revizi pracovních manuálů
 • Projednání pracovních řádů a mzdových řádů s odbory
 • Aplikaci pracovních a mzdových řádů v praxi

VE VAŠÍ FIRMĚ NASTAVÍME KONEČNĚ EFEKTIVNÍ, JEDNODUCHÉ A SROZUMITELNÉ DISCIPLINÁRNÍ PROCESY TAK, JAK JE VYŽADUJE ČESKÁ JUDIKATURA

V rámci disciplinárních procesů připravíme:

 • Písemná upozornění na porušování povinností vyplývajících z právních předpisů (dříve „pracovní kázeň“)
 • Písemná upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky, nesplňování předpokladů a požadavků kladených na pracovní místo
 • Proces před dáním výpovědi pro porušování povinností vyplývajících z právních předpisů
 • Proces před dáním výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Pracovněprávní sankce
 • Finanční postihy
 • Sankční převedení na jinou práci

Připravíme pro Vás správné procesy ukončování pracovních poměrů tak, aby v případě soudního sporu bylo postavení Vaší společnosti silné:

 • Efektivní proces písemných upozornění
 • Interpretace 3 intenzit porušování povinností vyplývajících z právních předpisů (dříve „pracovní kázně“)
 • Ukončování pracovních poměrů ve zkušební době
 • Ukončování pracovních poměrů na dobu určitou
 • Dohody o skončení pracovního poměru
 • Výpovědi z pracovního poměru, běh výpovědních dob
 • Odstupná zákonná a smluvní
 • Finanční kompenzace při skončení pracovního poměru
 • Uplatnění konkurenčních doložek a jiných doložek při skončení pracovního poměru
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Ochranné doby
 • Zákazy výpovědi, zákazy okamžitého zrušení pracovního poměru
 • Skončení pracovního poměru smrtí zaměstnance, dědická řízení
 • Skončení pracovního poměru cizince, vyhoštění, ztráta povolení k zaměstnání, povolení k pobytu
 • Zkušenosti ze soudních sporů o neplatná rozvázání pracovních poměrů

PORADÍME VÁM, JAK SE VYHNOUT RIZIKU DISKRIMINACE VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Nastavíme pro Vás pravidla pro nové i stávající zaměstnance, např. v oblasti:

 • Informační povinnosti zaměstnavatele
 • Povinnosti zaměstnavatele při náboru zaměstnanců
 • Povinnosti zaměstnavatele vůči novým zaměstnancům
 • Zákazu diskriminace v pracovním poměru
 • Podmínek tzv. srovnatelných zaměstnanců
 • Podmínek agenturních zaměstnanců
 • Podmínek zaměstnanců převedených v rámci outsourcingu

POMŮŽEME VÁM SPRÁVNĚ NASTAVIT MZDY A OBLAST ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DLE REKODIFIKACE ČESKÉHO CIVILNÍHO PRÁVA

Ve mzdové oblasti, podmínkách odměňování, cestovních náhrad Vám osvětlíme například:

 • Nové principy odměňování dle zákoníku práce a rekodifikace českého civilního práva
 • Systém cestovních náhrad, pracovní cesty
 • Benefity pro zaměstnance
 • Penzijní schémata pro zaměstnance
 • Mzdy sjednané v pracovní smlouvě a ve mzdovém výměru
 • Nárokové a nenárokové složky mezd
 • Zákonné příplatky za práci přesčas, v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek
 • Odvody z odstupných zákonných i smluvních
 • Odvody z konkurenčních doložek
 • Výpočty průměrného výdělku, průměrného hodinového výdělku

MÁME ROVNĚŽ ČETNÉ TECHNICKÉ A PŘEDEVŠÍM PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI V OBLASTI BOZP, A TO VČETNĚ VÝROBNÍCH PODNIKŮ

Jsme tedy schopni skutečně podrobně a kvalifikovaně asistovat Vám například v oblasti:

 • Pravidel BOZP na pracovištích
 • Práv a povinností zaměstnanců
 • Práv a povinností zaměstnavatele
 • Pracovních úrazů, nemocí z povolání
 • Lékařských prohlídek a novinek v pracovně-lékařské péči
 • Náhrad škod, bolestných, snížení společenského uplatnění
 • Požívání alkoholu a návykových látek na pracovišti, kontrola alkoholu, sankce
 • Nedodržení zásad BOZP zaměstnancem a ochrana zaměstnavatele
 • Revize či vytvoření komplexní dokumentace zaměstnavatele v oblasti BOZP

SEZNÁMÍME VÁS S NOVÝMI PRINCIPY A PRAVIDLY PÉČE O VAŠE ZAMĚSTNANCE

Jsme schopni efektivně Vám asistovat například v oblasti:

 • Penzijního připojištění zaměstnanců
 • Životního pojištění zaměstnanců
 • Akciových zaměstnaneckých plánů
 • Dorovnání mezd v období pracovní neschopnosti
 • Předčasných odchodů do důchodu
 • Pracovních podmínek žen, kojících žen, matek po porodu, zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené
 • Pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců

OBLASTÍ NAŠÍ PRAXE JE POCHOPITELNĚ MNOHEM VÍCE, NEŽ UVEDENO SHORA.

Obraťte se na nás tedy s důvěrou s Vašimi dalšími problémy či jakýmikoli požadavky v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti.

cabinet@bernadet.cz

Pracovní právo - podrobné informace

V rámci odborné praxe naší kanceláře Vám rádi poskytneme součinnost a oporu ve všech oblastech pracovního práva a zaměstnanosti.

Naše kancelář je hrdým autorem některých inovativních projektů v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti.

UMOŽNÍME VÁM UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU S VÝRAZNÝM SNÍŽENÍM RIZIKA JEHO NEPLATNOSTI

Jedním z takových projektů je kombinace několika způsobů ukončení pracovního poměru, která prakticky znemožní napadání neplatnosti skončení pracovního poměru zaměstnanci u českých soudů.

V rámci průlomové judikatury Nejvyššího soudu ČR jsme získali ojedinělé know-how týkající se:

 • Kombinace dvou typů výpovědí z pracovního poměru
 • Efektivní eliminace tzv. vytýkacích dopisů při skončení pracovního poměru
 • Realizace několika typů skončení pracovního poměru po sobě – kombinace výpovědi a následného okamžitého zrušení pracovního poměru
 • Kombinace okamžitého zrušení pracovního poměru a následné výpovědi
 • Uplatnění škod v rámci propouštění, které automaticky zvýší intenzity porušení povinností ze strany zaměstnanců

VÍME, JAK ZAJISTIT AKTUÁLNÍ POPTÁVKU PO LIDSKÝCH ZDROJÍCH BEZ ZAMĚSTNÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

V rámci protikrizových opatření naši klientů jsme rozvinuli inovativní pojetí ad hoc zajištění lidských zdrojů  - outsourcing lidských zdrojů prostřednictvím poskytování služeb:

 • Bez agenturního zaměstnávání, tj. bez povolení ke zprostředkování zaměstnání
 • Bez pracovněprávních smluv o dočasném přidělení zaměstnanců
 • V rámci čistě obchodněprávního vztahu – poskytování služeb
 • S odpovědností výhradně na straně poskytovatele služeb
 • S pojištěním poskytovatele služeb
 • Se všemi výhodami obchodního vztahu za současného respektování pracovněprávních předpisů

PORADÍME VÁM, JAK EFEKTIVNĚ A ÚSPĚŠNĚ ČELIT KONTROLÁM V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI

Máme velice bohaté a podrobné zkušenosti z kontrolní činnosti státu v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti:

 • Uplatnění práv kontrolovaného subjektu v rámci kontrolní činnosti
 • Povinnosti inspektorů a jejich práva vůči kontrolovanému subjektu
 • Uchovávání pracovněprávních dokumentů všech zaměstnanců na pracovištích klientů
 • Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu v jednotlivých fázích kontrolní činnosti státu
 • Postup při návrhu na přezkum protokolu o kontrolní činnosti
 • Postup při námitkách proti kontrolní činnosti
 • Řízení o tzv. ručení za sankce u nelegálního zaměstnávání
 • Správní řízení o uložení pokuty za správní delikty v oblasti zaměstnanosti
 • Soudní řízení týkající se správních deliktů v oblasti zaměstnanosti

UMOŽNÍME VÁM VYUŽÍVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINÁCH

Realizovali jsme úspěšně četné mezinárodní projekty, při kterých došlo k využití různých forem zapůjčení lidských zdrojů ve skupině zaměstnavatelů:

 • Outsourcing ve skupině zaměstnavatelů
 • Dočasné přidělení zaměstnanců ve skupině zaměstnavatelů
 • Povolení na zprostředkování zaměstnání pro všechny druhy prací
 • Transfery zaměstnanců dle Evropských směrnic a nařízení
 • Přechody práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • Poskytování služeb subjekty ve skupině prostřednictvím zaměstnanců

PORADÍME VÁM, JAK VYUŽÍVAT LIDSKÉ ZDROJE, ANIŽ BY DOŠLO KE VZNIKU ZÁVISLÉ ČINNOSTI, A KE KVALIFIKACI TZV. ŠVARCOVA SYSTÉMU

V rámci kontrolní činnosti či soudních sporů jsme asistovali našim klientům úspěšně například při:

 • Nastavení smluvních modelů v rámci poskytování služeb, aby nedošlo k simulaci závislé práce mimo pracovní poměry
 • Nastavení faktické spolupráce a pracovních podmínek poskytovatelů služeb – právnických, ale i fyzických osob, mimo pracovní poměry
 • Nastavení smluvních i faktických modelů spolupráce se subdodavateli – právnickými, ale i fyzickými osobami, aniž by došlo k simulace závislé práce mimo pracovní poměry

UMÍME PŘIPRAVIT INDIVIDUÁLNÍ SMLOUVY A DOHODY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, POUŽITELNÉ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Máme bohaté zkušenosti s draftací pracovních smluv, manažerských smluv, ale i smluv v tzv. souběhu funkcí statutárního orgánu a obchodního vedení společnosti:

Individuální smlouvy:

 • Pracovní smlouvy 
s využitím nového občanského zákoníku
 • Manažerské smlouvy a smlouvy vedoucích zaměstnanců a vrcholového managementu s využitím nového občanského zákoníku
 • Tzv. D & O pojištění statutárních orgánů
 • Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce
 • Inominátní smlouvy v pracovním právu
 • Dohody o zvyšování a prohlubování kvalifikace
 • Doložky: konkurenční, o mlčenlivosti, „non-hiring“, doložky autorského práva
 • Rámcové i individuální smlouvy v rámci dočasného přidělování zaměstnanců k výkonu práce k jinému subjektu
 • Dohody o práci přesčas, o pracovní pohotovosti
 • Dohody o odpovědnosti (hmotné odpovědnosti)
 • Smluvní ujednání ohledně náhrady škod s využitím nového občanského zákoníku
 • Dohody o srážkách ze mzdy a o náhradách škod způsobených zaměstnanci

NASTAVÍME EFEKTIVNĚ A TRANSPARENTNĚ KOLEKTIVNÍ PRÁVA VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI

Bohaté zkušenosti z kolektivních vyjednávání, ale rovněž i ze sporů s členy výborů odborových organizací, a dále zkušenosti s vyjednáváním s odborovými svazy, nám umožnily získat ojedinělé know-how rovněž v oblasti:

 • Nových kolektivních smluv a procesu jejich negociace s odborovou organizací
 • Změn kolektivních smluv a jejich negociací
 • Kolektivního vyjednávání, včetně režimu
stávek, výluk
 • Kolektivních smluv vyššího stupně a jejich aplikace na zaměstnavatele
 • Projednání a informace odborových organizací
 • Rady zaměstnanců, zástupců pro oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i Evropské rady zaměstnanců
Next page

 • Povinností a práv zpracovatele osobních údajů
 • Práv uchazeče o zaměstnání jako subjektu osobních údajů
 • Práv zaměstnance jako subjektu osobních údajů
 • Osobního spisu zaměstnance, přístupu, vedení, archivace, skartace
 • Souhlasů se zpracováním a uchováváním osobních údajů
 • Návrhů smluv, doložek, prohlášení, souhlasů
 • Citlivých osobních údajů, rodných čísel, výpisů z rejstříku trestů
 • Řízení před Úřadem na ochranu osobních údajů
 • Zavedení kontrolních mechanismů na Vašich pracovištích (kontrola e-mailové komunikace, přístupu na Internet, odposlechy telefonátů, fyzické kontroly vnášených a vynášených předmětů, atp.)

MÁME ZKUŠENOSTI S ŘEŠENÍM ČESKÝCH I NADNÁRODNÍCH OUTSOURCINGOVÝCH TRANSAKCÍ

Umíme tedy efektivně řešit i komplikované outsourcingové projekty, přechody práv a povinností z pracovněprávních vztahů:

 • Outsourcing lidských zdrojů jako důsledek outsourcingu činností či úkolů zaměstnavatele
 • Aplikace evropských direktiv a směrnic z oblasti outsourcingu lidských zdrojů
 • Smluvní dokumentace mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem služeb
 • Projednání převodu zaměstnanců s odborovou organizací, zaměstnanci
 • Přechody kolektivních smluv na nového zaměstnavatele
 • Diskriminace přecházejících zaměstnanců nebo kmenových zaměstnanců
 • Vyrovnání mzdových a personálních závazků před realizací outsourcingu

V praxi také často řešíme náhrady škod:

 • Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Odpovědnost manažera za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Odpovědnost statutárního orgánu
 • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, manažerovi
 • Odpovědnost agentury práce za škodu způsobenou zaměstnanci, manažerovi
 • Odpovědnost agentury práce za škodu způsobenou uživateli
 • Odpovědnosti poskytovatelů služeb
 • Zproštění odpovědnosti a liberační důvody
 • Řešení pojistných událostí, regresy
 • Dohody o odpovědnosti s využitím české civilní rekodifikace

cabinet@bernadet.cz

Korporátní právo - podrobné informace

V MODERNÍM PRACOVNĚPRÁVNÍM PROSTŘEDÍ DOCHÁZÍ K PŘIROZENÉMU PROPOJENÍ PRACOVNÍHO PRÁVA S PRÁVEM KORPORÁTNÍM

DÍKY NAŠIM HLUBOKÝM ZKUŠENOSTEM JSME SCHOPNI ASISTOVAT VÁM ROVNĚŽ V PŘESAHU HR OBLASTI DO OBCHODNĚPRÁVNÍ OBLASTI

Řešíme dlouhodobě v soudních kauzách tzv. souběh funkcí statutárních orgánů a vedení obchodní společností

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE VE VELKÉ ČESKÉ REKODIFIKACI, V RÁMCI KTERÉ DOJDE OD 1.1.2014 KE ZRUŠENÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU A K ÚČINNOSTI NOVÉHO ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Jsme schopni efektivně Vám poradit například při:

 • Vypracování nových manažerských smluv, které se budou řídit civilním kodexem i zákonem o obchodních korporacích
 • Vypracování tzv. pověření obchodním vedením
 • Návrhu smluv o výkonu funkcí statutárních orgánů Vaší společnosti, které jsou současně pověřeny obchodním vedením Vaší společnosti
 • Návrhu interních Zásad vedení společnosti dle české rekodifikaci
 • Zajištění omezení odpovědnosti při souběhu výkonu funkcí
 • Tzv. Directors and Officers pojištění statutárních orgánů
 • Nastavení efektivního odměňování při souběhu funkcí
 • Vypracování korporátních pravidel schvalování celkového odměňování při souběhu funkcí

V rámci právních auditů (due diligence) Vaší společnosti, jsme schopni analyzovat zejména:

 • Komplexní pracovněprávní i korporátní dokumentaci
 • Analýzu rizik smluvní dokumentace s ohledem na velkou českou rekodifikaci
 • Doporučení úprav dokumentace, aby byla v souladu s rekodifikací
 • Rizika procesů a postupů ve Vaší společnosti v oblasti pracovněprávní  i korporátní
 • Praktická doporučení změn procesů a postupů Vaší společnosti

V RÁMCI SPOLUPRÁCE ZEJMÉNA S NADNÁRODNÍMI SPOLEČNOSTMI JSME ZÍSKALI VELICE PODROBNÉ KNOW-HOW ROVNĚŽ V OBLASTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme tedy schopni poradit Vám například při nastavení:

 • Povinností a práv správce osobních údajů
Next page

7. PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, PREVENCE, ŘEŠENÍ, DOKUMENTACE

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: Seminář je možno pojmout jako manažerské minimum v rámci poloviny pracovního dne, rovněž však také jako celodenní nebo dokonce i dvoudenní školení pro specialisty HR a personalisty.

CÍLEM SEMINÁŘE:

 • seznámit účastníky s novou právní úpravou v dané oblasti
 • seznámit účastníky s definicí pracovního úrazu a rozdílu od jiného incidentu na pracovišti
 • informovat účastníky o přesném postupu při hlášení pracovního úrazu, včetně povinností vůči pojišťovně a státním orgánům
 • seznámit účastníky s judikaturou v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • doporučit účastníkům konkrétní znění pracovních smluv, interních dokumentů na úseku BOZP
 • na praktických příkladech demonstrovat postup v případě řešení odpovědnosti zaměstnavatele v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • doporučit preventivní kroky pro eliminaci rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání

OBSAH SEMINÁŘE:

 • definice pracovního úrazu
 • definice nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání
 • postup při pracovním úrazu na pracovišti, evidence pracovního úrazu, hlášení pracovního úrazu
 • pravidla odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem
 • výjimky z odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
 • snížení náhrad z rozhodnutí zaměstnavatele
 • uplatnění náhrad škod a jiných náhrad soudně, principy, pravidla, proces
 • odpovědnost zaměstnance v případě porušení BOZP
 • judikatura v oblasti pracovních úrazů – uznávání úrazů, odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy, omezení odpovědnosti zaměstnavatele za úrazy, snížení náhrad zaměstnancům a pravidla tohoto snížení
 • doporučení znění pracovních smluv u rizikových kategorií zaměstnanců, znění hlášení pracovního úrazu
 • doporučení prevence rizik a procesů BOZP
 • dokumentace na úseku BOZP

8. BOZP – aktuální změny a doporučení

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: s ohledem na rozsah tématu, doporučujeme spíše celodenní nebo i dvoudenní seminář. Seminář je určen především specialistům v oblasti BOZP, odpovědným zástupcům pro BOZP, dále HR manažerům a personalistům.

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit účastníky se základními principy a pravidly BOZP dle pracovněprávních předpisů,
 • vysvětlit základní procesy a postupy v oblasti BOZP (např. pracovní úrazy, nemoci z povolání, zdravotní
 •  prohlídky, kategorie prací, směnné provozy),
 • informovat posluchače o praktických doporučeních pro pracovněprávní dokumentaci v oblasti BOZP (např. kniha úrazů, záznam o pracovním úrazu, seznámení zaměstnance s BOZP, vstupní, periodické a výstupní prohlídky),
 • na praktických případech demonstrovat aplikaci pravidel z oblasti BOZP a zodpovědět dotazy účastníků.

OBSAH SEMINÁŘE:

 • principy BOZP dle Zákoníku práce,
 • práva a povinnosti zaměstnavatele,
 • práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a zástupce pro BOZP,
 • odpovědnost zaměstnavatele v případě pracovních úrazů (náhrada škody a další újmy),
 • odpovědnost zaměstnance v případě pracovních úrazů (alkohol, návykové látky, absence vstupní nebo periodické zdravotní prohlídky),
 • pracovněprávní dokumentace v oblasti BOZP,
 • formuláře zdravotních prohlídek, spolupráce s „podnikovými“ lékaři,
 • kniha úrazů, záznam o pracovním úrazu, záznam o nemoci z povolání,
 • pojištění zaměstnavatele pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání.

9. KOLEKTIVNÍ SMLOUVY, KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ S ODBORY

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: zcela dle potřeb klienta – je možno realizovat jako manažerské minimum v rámci půldenního semináře nebo realizovat detailnější přednášku v rámci jednoho či dvou dní. Součástí semináře je rovněž interaktivní nácvik negociací s odborovou organizací.

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit účastníky s principy a podstatou kolektivního vyjednávání
 • základní části kolektivní smlouvy, mzdová část
 • interaktivně se připravit na kolektivní vyjednávání
 • připravit účastníky na rizika při negociacích s odbory – stávka, výluka, řízení před rozhodci a mediátory
 • upozornit účastníky na možnost vydávat jednostranné vnitřní mzdové předpisy dle nálezu Ústavního soudu

OBSAH SEMINÁŘE:

 • kolektivní smlouva jako pramen práva, doporučené znění, obsah
 • jednostranný mzdový předpis dle nálezu Ústavního soudu – kolektivní smlouva bez mzdových částí
 • vznik, založení a platné působení odborové organizace u zaměstnavatele
 • kolektivní smlouvy vyššího stupně a jejich platnost a závaznost pro zaměstnavatele v sektoru
 • pluralita odborových organizací, s jakou organizací je zaměstnavatel povinen a oprávněn jednat
 • práva a povinnosti zaměstnavatele a odborové organizace
 • informační a projednací povinnost
 • postup při uzavírání kolektivní smlouvy, změny kolektivní smlouvy, prodloužení účinnosti a platnosti
 • rizika při kolektivním vyjednávání a jejich řešení
 • interaktivní nácvik klíčových momentů při kolektivním vyjednávání

10. MEZINÁRODNÍ MOBILITA V RÁMCI EU – právní pohled

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: Seminář je zaměřen spíše na specialisty v oblasti HR, personalisty, manažery odpovědné za oblast mezinárodní mobility. S ohledem na šíři tématu je spíše praktické realizovat seminář coby jednodenní. Po dohodě a dle přání klienta je možno rovněž realizovat seminář ve spolupráci s daňovými specialisty (poradenská společnost z „velké 5”), aby účastníci získali informace současně také o daňových aspektech mezinárodní mobility.

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit účastníky s principy mezinárodní mobility dle českého práva, na konkrétních příkladech a modelových situacích demonstrovat použití jednotlivých modelů mezinárodní mobility,
 • informovat účastníky o nejnovější judikatuře v oblasti agenturního zaměstnávání a doporučit konkrétní znění smluv a pracovněprávní dokumentace.

OBSAH SEMINÁŘE:

 • mezinárodní mobilita v českém právu,
 • vysílání národních expertů do institucí EU,
 • agenturní vzdělávání / licence od Generálního ředitelsví úřadu práce,
 • pronájem pracovních sil (právní a ekonomický zaměstnavatel),
 • expatriace manažerů,
 • outsourcing lidských zdrojů v EU,
 • smluvní dokumentace k mezinárodní mobilitě.

11. SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE -(SMLOUVY, DOLOŽKY, ODMĚŇOVÁNÍ) DLE REKODIFIKACE A NOVÉHO ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: V případě, že účastníky budou přímo dotčení manažeři, je možné realizovat téma coby půldenní manažerské minimum. Pro specialisty v oblasti je možno rovněž realizovat obsáhlejší seminář v rámci jednoho pracovního dne.

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit účastníky s novou rekodifikací od 1.1.2014,. zejména s pravidly nového Zákona o obchodních korporacích
 • upozornit účastníky na souběh funkcí a nové pověření obchodním vedením
 • informovat účastníky, jak správně vymezit a oddělit činnosti vykonávané na manažerské pozici a statutární pozici
 • doporučit konkrétní znění smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu a manažerské smlouvy
 • informovat účastníky o schvalovacím procesu odměn za výkon statutárních funkcí a manažerských pozic, principy bezplatného výkonu funkce statutárního orgánu

OBSAH SEMINÁŘE:

 • judikatura Nejvyššího soudu ČR týkající se souběhu funkcí statutárního orgánu a top manažerů nová právní úprava od 1.1.2014
 • možnost souběžného výkonu funkcí, nastavení činností ve vnitřním předpisu, řízení společnosti uvnitř a navenek
 • odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu a za výkon manažerské pozice
 • pojištění odpovědnosti, D and O pojištění
 • rozdělení odměn, bezplatnost
 • rozdíl mezi mandátní smlouvou, smlouvou o výkonu funkce člena statutárního orgánu a manažerskou smlouvou
 • doporučená znění mandátní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu a manažerské smlouvy
 • smluvní doložky (konkurenční doložka, mlčenlivost, non-hiring klauzule, atd.) a jejich vymahatelnost

12. TRANSFERY ZAMĚSTNANCŮ, OUTSOURCING, OUTPLACEMENT

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: V případě, že účastníky budou manažeři, je možné realizovat téma coby půldenní manažerské minimum. Pro specialisty v oblasti je možno rovněž realizovat obsáhlejší seminář v rámci jednoho pracovního dne.

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit účastníky s definicí a právní úpravou tzv. přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • informovat účastníky o pracovněprávních procesech a postupech v rámci outsourcingových projektů
 • seznámit účastníky s doporučovaným zněním smluv o transferech zaměstnanců v rámci prodeje podniku nebo jeho části či v rámci fúze a akvizice či jiných přeměnách společností
 • informovat účastníky o pravidle transferů – převody pracovních smluv, kolektivních smluv, mzdových výměrů, vnitřních předpisů
 • doporučení konkrétní dokumentace, procesů a postupů v rámci transferů zaměstnanců

OBSAH SEMINÁŘE:

 • definice transferu zaměstnanců a příklady těchto transferů
 • skupiny převáděných zaměstnanců a jejich práva a povinnosti
 • pracovněprávní a mzdové audity před datem transferu – omezení odpovědnosti stávajícího a nového zaměstnavatele
 • záruky týkající se převáděných zaměstnanců
 • doporučená znění smluv o převodu zaměstnanců
 • informační a projednací povinnosti vůči zaměstnancům, zástupcům zaměstnanců, odborovým organizacím
 • přehled převáděných práv a povinností
 • pravidla pro převod pracovních smluv, mzdových výměrů
 • pravidla pro převod kolektivních smluv a vnitřních předpisů
 • pravidla pro převod pracovněprávních sporů, procesní nástupnictví
 • převod pracovních povolení, převod expatriotů
 • povinnosti vůči úřadům práce, inspektorátům práce v rámci převodů
 • judikatura v oblasti transferu zaměstnanců a praktická doporučení pro praxi

13. KONTROLY ÚŘADU PRÁCE, INSPEKTORÁTU PRÁCE, PROCES, SANKCE

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: V případě, že účastníky budou manažeři, je možné realizovat téma coby půldenní manažerské minimum. Pro specialisty v oblasti je možno rovněž realizovat obsáhlejší seminář v rámci jednoho pracovního dne.

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit účastníky s právy a povinnostmi zaměstnavatele v rámci kontrolní činnosti úřadů práce a inspektorátů práce
 • informovat účastníky o řízení o námitkách dle zákona o státní kontrole, a dále o správním řízení dle správního řádu
 • upozornit účastníky na stávající praxi úřadů práce, inspektorátů práce při kontrolní činnosti
 • seznámit účastníky s možnými sankcemi, správními pokutami na úseku kontrolní činnosti
 • informovat účastníky o nejnovějších rozhodnutích kontrolních orgánů z kontrolní činnosti

OBSAH SEMINÁŘE:

 • práva a povinnostmi zaměstnavatele v rámci kontrolní činnosti úřadů práce
 • práva a povinnostmi zaměstnavatele v rámci kontrolní činnosti inspektorátů práce
 • řízení o námitkách dle zákona o státní kontrole, a dále o správním řízení dle správního řádu
 • protokol o kontrole, náležitosti, proces, pravidla
 • stávající praxe úřadů práce, inspektorátů práce při kontrolní činnosti
 • sankce, správní pokuty na úseku kontrolní činnosti
 • nejčastější chyby a omyly v kontrolním řízení
 • doporučení postupu, procesu a dokumentace v kontrolním řízení
 • nejnovější rozhodnutí kontrolních orgánů z kontrolní činnosti a jejich dopad na praxi účastníků

cabinet@bernadet.cz

Semináře a školení na míru - podrobnosti

NAŠI KLIENTI SI VELICE OBLÍBILI TZV. SEMINÁŘE AŠKOLENÍ NA MÍRU, KTERÉ REALIZUJEME ZCELA DLE JEJICH POTŘEB A PŘÁNÍ, A TO JAK V NAŠÍ KANCELÁŘI, TAK I V SÍDLE KLIENTŮ ČI V JEJICH ŠKOLICÍCH ZAŘÍZENÍCH

NÍŽE UVÁDÍME JEN PŘÍKLADY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH LEKTORSKÝCH AKCÍ Z POSLEDNÍ DOBY

TÉMATA SEMINÁŘŮ:

 1. Návrat zaměstnanců z mateřské a rodičovské dovolené – pravidla, dokumenty
 2. Ukončování pracovních poměrů – procesy, postupy, dokumentace
 3. Optimalizace personálních nákladů, odměňování zaměstnanců, benefity
 4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání, prevence, řešení, dokumentace
 5. BOZP pro výrobní podniky
 6. Kolektivní smlouvy, práva a povinnosti odborových organizací
 7. Mezinárodní mobilita v rámci EU
 8. Souběh funkce statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance (smlouvy, doložky, odměňování)
 9. Transfery zaměstnanců, outsourcing, outplacement
 10. Kontroly úřadu práce, inspektorátu práce, proces, sankce

Obsahy a cíle seminářů jsou pouze orientační a jsou vždy upraveny na míru, dle konkrétní analýzy aktuálních potřeb a požadavků klientů.

Semináře jsou interaktivní – tj. jejich nedílnou součástí je rovněž práce s konkrétními, vybranými dokumenty, které klient ve své praxi reálně používá, a jejich revize přímo s právním expertem. Klient tak aplikuje ihned své poznatky v praxi, a získává současně vlastní, revidovanou dokumentaci.

Místo konání: v sídle klienta nebo v zasedací místnosti v sídle naší kanceláře, Ovocný trh 11, Praha 1.

Doporučený počet osob: zcela v závislosti na potřebách klienta, a dle kapacity našich zasedacích místností.

Jazyk: ČJ, FJ nebo AJ. Semináře je možno realizovat rovněž komparativní metodou (porovnáním české a evropské legislativy nebo například české a francouzské legislativy, což umožní rychlejší orientaci zahraničních manažerů)

Odborný lektor: Eva BERNADET, osobně

PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO MANAŽERY

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: dle potřeb klientů, ½ denní, 1 denní, 2 denní

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit manažery se všemi podstatnými aspekty pracovního práva, tak, aby je mohli okamžitě uplatňovat v praxi
 • upozornit manažery na možná rizika v oblasti pracovního práva
 • zodpovědět dotazy manažerů, na konkrétních příkladech aplikovat získané poznatky
 • komparativní metodou upozornit manažery na rozdíly v české, evropské případně francouzské pracovněprávní úpravě

OBSAH SEMINÁŘE:

 • základní principy českého pracovního práva
 • smluvní volnost, pracovní smlouvy a jiné dohody
 • mateřská a rodičovská dovolená, dočasná pracovní neschopnost
 • odměňování zaměstnanců, benefity
 • ukončování pracovních poměrů
 • podmínky vedoucích zaměstnanců (souběh funkcí, smlouvy, přesčasy, zákaz konkurence, odvolání)
 • pracovní doba, práce přesčas
 • případné další vybraná témata dle přání a potřeb klienta

PŘEHLED POVINNOSTÍ PERSONALISTŮ DLE PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE SVĚTLE REKODIFIKACE CIVILNÍHO PRÁVA

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE:  dle potřeb klientů, ½ denní, 1 denní, 2 denní

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit účastníky s novými povinnostmi personalisty4
 • upozornit na základní povinnosti personalisty na úseku zákoníku práce
 • upozornit na základní povinnosti personalisty na úseku zákona o zaměstnanosti
 • seznámit účastníky s úskalími kontrolní činnosti a sankcemi
 • uvést praktická doporučení
 • zodpovědět konkrétní dotazy účastníků semináře

OBSAH SEMINÁŘE:

 • Nové principy právní úpravy v oblasti personalistiky
 • Povinnosti personalisty dle Zákoníku práce a dle nového Občanského zákoníku
 • Povinnosti personalisty v oblasti mzdy a platu
 • Povinnosti personalisty dle Zákona o zaměstnanosti
 • Kontrolní činnost úřadů práce, inspektorátů práce
 • Sankce na úseku zaměstnanosti

NÁVRAT ZAMĚSTANCŮ Z MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ – PRAVIDLA, DOKUMENTY

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE:  dle potřeb klientů, ½ denní, 1 denní, 2 denní

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit účastníky s právy a povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnance při návratu z mateřské dovolené
 • seznámit účastníky s právy a povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnance při návratu z rodičovské dovolené
 • doporučit účastníkům vhodnou smluvní dokumentaci pro zaměstnance, kteří nahrazují matky a otce na mateřské a rodičovské dovolené
 • informovat účastníky o možnosti ukončit platně pracovní poměry zaměstnanců na mateřské a na rodičovské dovolené
 • seznámit účastníky s nejnovější judikaturou v oblasti mateřské a rodičovské dovolené

OBSAH SEMINÁŘE:

 • nové principy právní úpravy návratu zaměstnanců z mateřské dovolené
 • nové principy právní úpravy návratu zaměstnanců z rodičovské dovolené
 • zařazení zaměstnance dle pracovní smlouvy – postup a proces
 • nutnost vyplácet odstupné – podmínky, postup a proces
 • ukončení pracovního poměru zaměstnance na mateřské dovolené – postup, proces, úskalí
 • ukončení pracovního poměru zaměstnance na rodičovské dovolené – postup, proces, úskalí
 • judikatury v oblasti mateřské a rodičovské dovolené
 • klauzule v pracovních smlouvách
 • možnost spolupráce zaměstnanců v době mateřské a rodičovské dovolené se zaměstnavatelem a s jinými subjekty – proces, postup, pravidla

UKONČOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU – procesy, postupy, dokumentace

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: Seminář je možno pojmout jako manažerské minimum v rámci poloviny pracovního dne, rovněž však také jako celodenní nebo dokonce i dvoudenní školení pro specialisty HR a personalisty.

CÍLEM SEMINÁŘE:

 • seznámit účastníky semináře s nejnovějšími trendy při ukončování pracovních poměrů
 • shrnout praktické zkušenosti z aktuálního rozhodování soudů ČR a platné legislativy
 • upozornit na rizika ukončování pracovních poměrů z pohledu zaměstnavatele / zaměstnance
 • doporučit negociační parametry a znění pracovněprávní dokumentace, která by měla minimalizovat rizika a spory při skončení pracovního poměru
 • zodpovědět dotazy účastníků a demonstrovat na konkrétních příkladech možná rizika a doporučení, jak tato rizika eliminovat

OBSAH SEMINÁŘE:

 • skončení pracovního poměru ve zkušební době, omezení, proces
 • skončení pracovního poměru na dobu určitou, rizika, proces
 • dohody o skončení pracovního poměru, bez uvedení důvodů a z organizačních důvodů, znění, proces
 • výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů, rizika, proces
 • výpověď z pracovního poměru pro porušování povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (dříve porušování pracovní kázně), znění, proces
 • výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky (nesplňování požadavků a předpokladů), rizika, proces
 • výpověď ze zdravotních důvodů a omezení na straně zaměstnance, proces
 • okamžité zrušení pracovního poměru, rizika, proces
 • odstupné a jiná finanční plnění spojená s ukončování pracovního poměru, rizika
 • konkurenční doložky, doporučená znění a rizika
 • jiné důvody skončení pracovního poměru (smrt zaměstnance, cizinci),proces
 • hromadná propouštění a účast odborových organizací na ukončování pracovních poměru, proces
 • nároky z neplatných rozvázání pracovních poměrů, praktické dopady soudních sporů
 • praktická doporučení – znění pracovněprávní dokumentace a nastavení procesů, které by mělo eliminovat rizika ukončování pracovních poměrů

OPTIMALIZACE PERSONÁLNÍCH NÁKLADŮ, ODMĚŇOVÁNÍ, ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

DOPORUČENÁ DÉLKA SEMINÁŘE: Seminář může být realizován v rámci manažerského minima jako půldenní, či jako celodenní pro specialisty HR, personalisty a odpovědné zástupce v personální a mzdové oblasti.

CÍLEM SEMINÁŘE JE:

 • seznámit účastníky s možnostmi optimalizace mzdových nákladů
 • seznámit účastníky s možnostmi vytvoření nových vnitřních systému odměňování (dle nálezu Ústavního soudu ČR) i tam, kde je uzavřena kolektivní smlouva
 • doporučit účastníků systém zaměstnaneckých benefitů, způsoby odměňování, dikci mzdových výměrů
 • na praktických příkladech upozornit účastníky na nejvhodnější znění pracovních smluv, mzdových výměrů, popisů práce
 • upozornit rovněž na odvody a zdanění zaměstnaneckých nákladů

OBSAH SEMINÁŘE:

 • smluvní mzda a jednostranně stanovená mzda ve mzdovém výměru
 • změny mzdy (snížení) v průběhu trvání pracovního poměru a při výkonu shodné pozice
 • finanční sankce v pracovněprávních vztazích (srážky ze mzdy, smluvní pokuty, jiné sankce)
 • nález Ústavního soudu – možnost vydat jednostranný mzdový předpis i tam, kde je uzavřena kolektivní smlouva
 • mzdové předpisy, systém benefitů a jejich povaha
 • doporučená dikce mzdového výměru a pracovní smlouvy v částech týkajících se benefitů
 • efektivní odměňování manažerů a členů statutárních orgánů
 • odvody zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení u mezd, odstupná, odměny statutárních orgánů
 • odměňování vyslaných zaměstnanců v rámci mobility
Next page

V praxi časté otázky týkající se zdraví zaměstnanců

 • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • dočasná pracovní neschopnost
 • pracovně-lékařské prohlídky
 • kolik Vás bude stát pracovní úraz

Jak správně funguje přidělování zaměstnanců

 • agenturní zaměstnávání
 • přidělování zaměstnanců do jiné společnosti
 • outsourcing

Termíny:
22.3. 2016 od 9:00 do 13:00 registrovat
24.5. 2016 od 9:00 do 13:00 registrovat
19.7. 2016 od 9:00 do 13:00 registrovat
6.9. 2016 od 9:00 do 13:00 registrovat
8.11. 2016 od 9:30 do 13:00 registrovat

Přesný obsah seminářů bude upřesněn.

Místo konání Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky

Cena Účastnický poplatek činí 2 900 Kč bez DPH.

Registrace na e-mailu: otevreneprogramy@positive.cz

Obchodní podmínky naleznete na www.positive.cz v sekci Otevřené programy.

Pracovní právo na míru - seminář

Exkluzivně v POSITIVE s advokátkou Evou Bernadet

Program je připraven na míru dle poptávaných témat účastníků z minulých seminářů. Navazuje na semináře Pracovní právo – první praktické zkušenosti s aplikací NOZ a Ušetřete na odstupném!

Seminář povede Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice v pracovněprávní oblasti. Její semináře jsou velmi oblíbené, nejsou obecnou přednáškou, ale srozumitelným právním poradenstvím pro Vás. Eva Bernadet se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na pracovní právo a zaměstnanost.

Obsah Aktuální otázky k ukončování pracovních poměrů

 • výtky
 • výpovědi
 • krizový management / disciplinární situace a opatření
 • jak efektivně pracovat s problematickými zaměstnanci
 • kolik bude stát zaměstnavatele rozvázání pracovních poměrů
 • nejnovější judikáty ke skončení pracovních poměrů

Co jste chtěli vědět k pracovní době a úvazkům

 • přestávky v práci
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
 • zkrácené úvazky
 • spolupráce se zaměstnanci na mateřské dovolené a rodičovské dovolené

 

Next page

 • Při rozvázání pracovních poměrů je nutno šetřit finance zaměstnavatele - aneb jak zvládnout úskalí "zavedení praxe stran"
 • Správná aplikace nových smluv o smlouvách budoucích - při rozvázání pracovních poměrů
 • U pracovního poměru na dobu určitou - využijte nových možností a nastavte je dle potřeby zaměstnavatele
 • Na závěr - správné odpovědi minikvízu a řešení modelových situací a dotazů účastníků

Termín

 • o termínech budeme informovat

Hodnocení účastníků seminářů

 • Vynikající výkon lektora
 • Seminář předčil má očekávání. Těším se na další
 • Výborný přístup a erudice
 • Celkově to hodnotím, jako velice přínosné školení
 • Velmi efektivní výklad pro praxi
 • Velmi srozumitelné
 • Osvěžující přísun informací, bez zbytečných polemik

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky

Investiční rozpis

Investice na jednoho účastníka činí 2 400 Kč bez DPH. Přihlášky a registrace ZDE. Obchodní podmínky naleznete na www.positive.cz v sekci Otevřené programy. Navštivte nás na www.positive.cz nebo nám zavolejte na tel.: 224 210 749. E-mail: otevreneprogramy@positive.cz